NÁVRH A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Rozlišujeme tzv. základní (standartní) projekt ke kterému lze přiobjednat další části. Tento typ projektové dokumentace obsahuje všechny potřebné náležitosti k realizaci zahrady, nebo jakéhokoliv „zeleného“ díla. Podle něj bezproblémově zrealizujete Vy, my nebo další oslovená firma Vaši zahradu, či jiný „zelený“ projekt.

Základní (standartní) projekt obsahuje:

- situační plán
- analýza vztahů, rozdělení funkčních ploch a zakreslení požadavků investora
- zahradně – architektonické řešení zahrady
- osazovací plán
- pohledy na stěžejní partie zahrady, případně axonometrický plán (pohled shora na celkovou situaci)
- průvodní/technická zpráva
- podklady pro kalkulaci, výměry jednotlivých ploch a počty navržených rostlin
- fotodokumentace
- pomoc při výběru realizační firmy

K „základnímu“ projektu je možné přiobjednat:

- počítačové vizualizace prostoru (celé zahrady, nebo jen vybraných stavebních částí)
- konstrukční výkresy pergol, jezírek, dřevěných a jiných stavebních prvků
- popis rostlin, jejich fotodokumentaci a návod jak o ně pečovat
- 4. a každou další konzultaci
- zaměření pozemku, pokud není poskytnuto zadavatelem
- dendrologický průzkum lokality, plán kácení
- projekt automatické závlahy
- projekt osvětlení zahrady

POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Pro rychlé a efektivní navržení rodinné zahrady postačují tři, výjimečně čtyři konzultace. V případě komplikovanosti pozemku (svažitost, prostorová členitost apod.) přizpůsobí projektant množství konzultací potřebám klienta.

1. konzultace
- návštěva pozemku, jeho zaměření (pokud není poskytnuto zadavatelem), pořízení fotodokumentace
- seznámení se s požadavky zadavatele, konzultace možných řešení
- dohodnutí ceny

2. konzultace
- studie funkčních ploch a zakreslení stavebních prvků
- typologické rozdělení porostů
- seznámení se stěžejními prvky a rostlinami v navrhované kompozici
- zakreslení požadavků investora v několika variantách možného řešení, tak jak to bylo sjednáno při první konzultaci
- výběr nejvhodnější varianty, která bude dále rozpracována

3. konzultace
- osazovací plán – seznámení s navrhovanými rostlinami, jejich požadavky na prostředí a péčí o ně
- podklady pro rozpočet a předběžná kalkulace
- etapizace realizace projektu (jak je nutné postupovat z hlediska možnosti výsadeb, případně dle finančních možností klienta)
- výběr realizačních firem a specialistů, zprostředkování kontaktu s nimi a příprava podkladů pro ně (jedná se o firmy a osoby s nimiž již máme nějaké zkušenosti a osvědčili se při minulé spolupráci)
- výběr konkrétních doplňků (světel, zahradního nábytku, herních prvků, květníků a mobiliáře)…

4. konzultace
- dochází k ní, pokud se během třetí konzultace výrazně změní již dříve zadavatelem schválená koncepce (k jejímu odsouhlasení dochází již během druhé konzultace).
- nebo bývá poskytována z jakéhokoliv jiného důvodu

CENA PROJEKTU
Bývá obvykle sjednána při první konzultaci na daném místě. Tato konzultace je nezávazná a je poskytována ZDARMA.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA představuje postup při návrhu:

- situační plán (zaměření pozemku)
- prvotni studie prostorového členění zahrady
- propracovaná studie (koncept řešení)
- osazovací plán na který navazuje rozpočet
- prvotní skicy prostoru
- zákres navrhovaného řešení
- vizualizace jednotlivých částí zahrady